In Memory

Shizue Tateishi (Watanabe) - Class Of 1929